محفل شعرخوانی و نقد شعر «ساعت شعر» ۱۸ اردیبهشت ماه در سالن سلمان هراتی حوزه هنری برگزار شد.