در جلسه مشترک اعضا کمیته تألیف، تدوین و نشر کنگره ملی سرداران و ۶۳۰۰ شهید سرفراز لرستان، چاپ ۶۲۲ اثر مکتوب در قالب ۱۰ عنوان برنامه به تصویب و نهایی...