فرماندار شهرستان فارسان گفت: شهرستان فارسان با توجه به ظرفیت عظیم خود از لحاظ هنرمندان موسیقی بختیاری می تواند به عنوان مرکز موسیقی بختیاری با زبان موسیقی پیام انقلاب را...