معاونت راهبری استان‌های حوزه هنری

محمد قاسمی‌پور:
آرشیو مستندات و منابع تولیدات مراکز استانی در حوزه تاریخ شفاهی ضروری است

مدیر دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری معاونت راهبری استان‌های حوزه هنری گفت: آرشیو دقیق مستندات و منابع آثار تولید شده و در دست تولید مراکز استانی یک ضرورت جدی است....

کمتر از یک دقیقه