مسئله شهر

گزارش تصویری| دوازدهمین نشست «مسأله شهر» با موضوع «زوال و رونق محله؛ بررسی برنامه توسعه محله شهر تهران»

تازه‌ترین نشست از سلسله نشست‌های «مسأله شهر؛ گفتگوهای انتقادی مدیریت شهری و علوم‌انسانی در باب شهر» با موضوع «زوال و رونق محله؛ بررسی برنامه توسعه محله شهر تهران: پیامدها و...

کمتر از یک دقیقه

در یازدهمین نشست مسأله شهر عنوان شد؛
زندگی در شهرهای اقماری ایستایی ندارد

نشست یازدهم از سلسله نشست‌های «مسأله شهر؛ گفتگوهای انتقادی مدیریت شهری و علوم‌انسانی در باب شهر» با موضوع «اقتصاد سیاسی ایجاد شهرهای اقماری؛ بررسی پیامدهای ساخت شهرهای اقماری بر شهرهای...

کمتر از یک دقیقه

در ادامه سلسله نشست‌های «مسأله شهر»؛
نشست«روایت معمارانه حج؛ تأملی در ایجاد مکان مقدس» برگزار می‌شود

نشست چهارم از سلسله نشست‌های «مسأله شهر؛ گفتگوهای انتقادی مدیریت شهری و علوم‌انسانی در باب شهر» با موضوع «روایت معمارانه حج؛ تأملی در ایجاد مکان مقدس»؛ برگزار می‎شود. (بیشتر…)

کمتر از یک دقیقه