عبدالحسین شفقی (مصطفی آیتان) مدیر تولید مجموعه «قهرمان ملت»، گفت: تولید این مجموعه گامی نخست در تولید این نوع از آیتم نمایشی کوتاه بود که تلاش کردیم به نحو احسن...