خواننده «حاج قاسم هنوز زنده است» گفت: آهنگسازی این قطعه بر عهده خودم بود و در فاصله زمانی کوتاهی ساخته شد و خدا را شکر که در دل مردم جای...