نامزد چهره سال هنر انقلاب در سال 99 معتقد است: هر هنری که در محدوده رسالت یک اتفاق ارزشی مانند رستگاری شکل بگیرد، می‌تواند هنر انقلاب و هنر متعهد باشد....