شهرام راستی استاد موسیقی گفت: باید شعارزدگی را از هنر انقلاب دور کرد. اگر سرودهای انقلابی اوایل انقلاب را بشنویم می‌بینیم که چه آثار ماندگاری تولید شده که متأسفانه امروزه...