سمپوزیوم علمی هنر تطبیقی، تطبیق هنری

چهارمین پنل سمپوزیوم علمی «هنر تطبیقی، تطبیق هنری»؛
نشست تخصصی «تئاتر تطبیقی» در دانشگاه سوره برگزار شد

چهارمین پنل سمپوزیوم علمی «هنر تطبیقی، تطبیق هنری» با موضوع «تئاتر تطبیقی» به همت دانشکده هنر و معاونت پژوهشی دانشگاه سوره با همکاری انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی ایران،...

کمتر از یک دقیقه

سومین نشست از سمپوزیوم علمی «هنر تطبیقی، تطبیق هنری»؛
وبینار علمی «ادبیات نمایشی تطبیقی» برگزار شد

سومین نشست از سمپوزیوم علمی «هنر تطبیقی، تطبیق هنری» با موضوع «ادبیات نمایشی تطبیقی» به کوشش دانشکده‌ هنر دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی، انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی...

کمتر از یک دقیقه

دومین نشست از سمپوزیوم علمی «هنر تطبیقی، تطبیق هنری»؛
وبینار علمی «مطالعات تطبیقی: نظریه‌ها و روش‌ها ۲» برگزار شد

دومین نشست از سمپوزیوم علمی «هنر تطبیقی، تطبیق هنری» با موضوع «مطالعات تطبیقی: نظریه‌ها و روش‌ها ۲» به کوشش دانشکده‌ی هنر دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی، انجمن علمی هنر...

کمتر از یک دقیقه

اولین نشست از سمپوزیوم علمی «هنر تطبیقی، تطبیق هنری»؛
وبینار علمی «مطالعات تطبیقی: نظریه‌ها و روش‌ها ۱» برگزار شد

اولین نشست از سمپوزیوم علمی «هنر تطبیقی، تطبیق هنری» با موضوع «مطالعات تطبیقی: نظریه‌ها و روش‌ها ۱» به کوشش دانشکده‌ی هنر دانشگاه سوره و همکاری معاونت پژوهشی، انجمن علمی هنر...

کمتر از یک دقیقه