سردار نوعی‌اقدم از فرماندهان دفاع مقدس و جبهه مقاومت، معتقد است: امروز ایران با جرأت می‌تواند ادعا کند، در منطقه‌ای کردن دفاع و برداشتن مرزهای عقیدتی، مذهبی و خلق عشق...