سخنرانان سمپوزیوم آموزش مجازی تئاتر، ظرفیت و چالش ها با حضور چند تن از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه سوره در روز هفتم دی ماه 1400 از ساعت 16...