محمدعلی مجاهدی شاعر پیشکسوت در تازه‌ترین محفل «رندان تشنه لب» گفت: سیم اتصال ما به عالم معنا از همان عالم وصل می‌شود و ما تنها زمانی که به هوش هستیم...