شاید باورش برای نسل امروز بسیار سخت باشد که یک رسانه آن هم رسانه‌ای صوتی مثل رادیو بتواند منجر به حرکتی عظیم شود. «فرکانس 1160» روایتی است از این حرکت...