نشست «بررسی ساختار روایی تعزیه» به همت دفتر روایت ایرانی با ارائه دکتر علی عباسی، نشانه شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی چهارشنبه 12 مرداد ماه در سالن...