دانشکده هنر با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه سوره، در دومین فصل از جلسات «دوشنبه‌های نقد کتاب سوره»، به‌نقد و بررسی کتاب «تاریخ فلسفه از آغاز تا امروز» می‌پردازد. به گزارش...