حوزه هنری فارس

معاون اداری و مالی حوزه هنری خبر داد؛
احیای سینماهای استان و دگرگونی چهره سینماهای شیراز

مدیران مالی و سینمایی حوزه هنری کشور با هدف احیای سینماهای استان و دگرگونی چهره سینماهای شیراز، در قالب دو هیئت جداگانه به این شهر سفر کردند. (بیشتر…)

کمتر از یک دقیقه