طی حكمی از سوی  محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری، مجید عسگری به عنوان رئیس جدید حوزه هنری خراسان رضوی منصوب شد. (بیشتر…)