حوزه هنری اردبیل

در نشست ادبی «سهم زنان شاعر در سرایش حماسه عاشورا» مطرح شد؛
شاعری که همه ثروت خود را صرف امور خیریه و اهل بیت (ع) کرد

وحید ضیایی منتقد ادبی گفت: یکی از نام‌آورترین شاعران قرن نوزدهم آذربایجان، «خورشید بانو ناتوان» است. بانویی که در شعر مرثیه ترکی از نامداران و متعالی‌ترین‌های ادبیات ایران و آذربایجان...

کمتر از یک دقیقه