خانچی با بیان اینکه هنر و فرهنگ در جامعه از اثرگذاری بسیار زیادی برخوردار است گفت: تمام اقدامات اقتصادی، عمرانی و اجتماعی در جامعه باید پیوست فرهنگی داشته باشد. نبود...