روابط عمومی

بانوی فرهنگ «نِشانِ حُسن» را نقد کرد؛
زبان داستان دچار تردید و اضافه گویی است/ «نِشانِ حُسن» اثری تحلیلی و تاریخی خوبی است

منتقد مدعو به تازه ترین نشست بانوی فرهنگ کتاب «نِشانِ حُسن» را اثری تحلیلی و تاریخی خوبی دانست و گفت: اگر تردیدها در این اثر خودنمایی نمی‌کرد به اثری زهردار...

کمتر از یک دقیقه