کتاب «نشان نوشتاری» منتشر شد

01:090

کتاب «نشان نوشتاری» تألیف محمدعلی کشاورز که به بررسی و دسته‌بندی نشان‌های نوشتاری‌ می‌پردازد، روانه بازار نشر شد.

به گزارش پایگاه خبری حوزه هنری، نشـان نوشـتاری کاربـرد وسـیعی در فعالیت‌هـای فرهنگـی، آموزشــی، تجــاری و نهادهــای اجتماعــی و دولتــی دارد و اثری اسـت کـه صاحبـان مشـاغل، سـرمایه‌داران، اشـخاص حقیقـی و حقوقـی و نیـز مؤسسـه‌ها و شـرکت‌ها بـرای معرفـی خــود و یــا حــوزه فعالیتشــان بــه دیگــران و در شــکل‌های مختلـف از جملـه اوراق شناسـایی، اداری و تولیـدات از آن اســتفاده می‌کننــد.

از گذشــته‌های دور اســتفاده از نشــان و نشــان نوشــتاری بــرای نســبت دادن چیــزی، موضوعــی، اثــر یــا فعالیتــی بــه کسـی یـا کسـانی مرسـوم بوده‌ اسـت. مُهـر و امضـای نامه‌هـا، علامتـی کـه بـا داغ کـردن روی بـدن حیوانـات می‌گذاشـتند و حتـی نام‌گـذاری کشـورها، شـهرها، محله‌هـا، خیابان‌هـا و کوچه‌هــا نیــز از ایــن قبیــل محســوب می‌شــوند.

از نشــان نوشــتاری در دوران گذشــته، عمدتــا به صورت مُهـر اسـتفاده می‌کردنـد کـه نمونه‌هـای بیشـماری از آنهـا را می‌تــوان در بــالا، پاییــن و حاشــیه نامه‌هــا، قراردادهــا، مقاوله‌نامه‌هــا، قباله‌هــای عقــد و نــکاح و بعضــی مســائل دیگــر دیــد و تعــدادی از آنهــا نیــز به صــورت مجموعــه و کتــاب جمــع آوری شــده اســت.

کشاورز سعی کرده در کتاب «نشان نوشتاری» به موارد زیر بپردازد:

– نشــان‌هایی در ایــن اثــر معرفــی شــوند کــه تمامــاً توســط خوش‌نویســان، اســاتید، دانشــجویان و هنرمنــدان ایــران طراحــی و اجــرا شــده باشــند.

– از بـه‌کارگیـری اصطلاحـات غیـر ایرانـی حتی المقـدور پرهیـز شده است؛ چـرا که یکی از راه‌های پاسداشـت فرهنــگ، زبــان و ادب فارســی اســتفاده از لغــات، کلمــات و اصطلاحــات آن اســت و ضــرورت دارد تــا جایــی کــه ممکــن اسـت واژه‌هـای جایگزیـن مناسـبی بـرای اصطلاحـات هنـری وارداتـی وضـع کـرده و اشـاعه دهیـم.

– در انتخــاب، معرفــی و بررســی نشــان‌های نوشــتاری ســعی بــر آن بــوده اســت تــا نخســت نمونه‌هــای فرهنگــی و مذهبــی در اولویــت باشــند و در ضمــن نــام هنرمنــد هــر اثــر ذکـر شـود.

– در حـد ضـرورت بـرای بعضـی از نشـان‌ها تحلیـل و بررسـی  گذاشــته‌ایم؛ بــا ایــن نیــت و امیــد کــه ایــن کتــاب از یــک تاریخچــه و مجموعــه آثــار فراتــر رفتــه و بــرای علاقه‌منــدان و فراگیــران ســودمند باشــد.

– مباحثـی از مبانـی هنرهـای تجسـمی را کـه در طراحـی نشــان نوشــتاری مؤثــر اســت در ایــن اثــر ارائــه کرده‌ایــم تــا مروری باشد بر این مسائل که بعضاً فراموش شــده و یــا بعضــی از علاقه‌منــدان بــا آنهــا آشــنایی ندارنــد.

انتهای پیام/


بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند