تشریح موضوعات سلسله نشست‌های همایش هویت زبانی ناآرامی (٢)

06:010

سلسله نشست‌های همایش هویت زبانی ناآرامی (٢)، به همت دفترپاسداشت زبان فارسی حوزه هنری و با محوریت بررسی زبان‌شناسانۀ ناآرامی‌های اخیر، از ساعت ۱۵ تا ۱۹ پنج‌شنبه ۱۲ آبان در سالن سلمان هراتی حوزۀ هنری برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی حوزه هنری، سلسله نشست‌های«زبان، نظریه بازی‌ها، بحران»با حضور دکترسید یعقوب کریمی، پژوهشگر حوزه زبان و نظریه بازی‌ها، نشست«تعبیرارتباط حاکمیت و مردم در رخداد اعتراضی» با حضورصادق هاشمی، پژوهشگر مستقل نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی، نشست«رتوریک اعتراض و شکاف گفتمانی» با حضور تینا چهارسوقی امین، دکترای زبان‌شناسی، پژوهشگر رتوریک و تحلیل گفتمان انتقادی و نشست «آستانگی زبانی و وضعیت بی رویایی» با حضور محمد نصراوی، پژوهشگر حوزه مطالعات اتوپیا و سیاست گذاری فرهنگی، در گام دوم همایش«هویت زبانی ناآرامی ۲» در حوزه هنری برگزار خواهد شد.

این سلسله نشست‌ها، به همت دفترپاسداشت زبان فارسی حوزه هنری و با محوریت بررسی زبان‌شناسانۀ ناآرامی‌های اخیر، از ساعت ۱۵ تا ۱۹ پنج‌شنبه ۱۲ آبان در سالن سلمان هراتی حوزۀ هنری برگزار می‌شود.

در این نشست ها کارشناسان حاضر به ارائه سخنانی در باره موضوعات نشست‌های یاد شده خواهند پرداخت که در ذیل می آید:

نشست زبان، نظریه بازی‌ها، بحران

دکترسید یعقوب کریمی، پژوهشگر حوزه زبان و نظریه بازی‌ها، درنشستی که با عنوان‌«زبان، نظریه بازی‌ها، بحران»برگزارخواهد شد، به مبحث ساختارهای زبان شناختی و نقش آن درشکل‌گیری نظریه بازی خواهد پرداخت. وی دراین باره گفت: اساسا قوانین حاکم بر رفتارهای اجتماعی به علت اثرپذیری و اثرگذاری، چند وجهی و پیچیده هستند و الگوهای زبانی نیز نقش اساسی در شکل‌گیری اینگونه رفتارها دارند. کریمی دراین باره ادامه داد: دراین الگوها مطالعة زبان به مثابه وسیله ارتباط درنظر گرفته شده وانتخاب‌های زبانی با روشی نظام یافته و گسترده به چارچوب‌های اجتماعی، فرهنگی و غیره مرتبط می‌شوند. اینگونه رفتارها که درنظریه بازی به عنوان برهم کنشی‌چندسویه شناخته می‌شوند؛ مانند سایر ابعاد حاکم برهستی، از قوانین پایه‌ای مشخصی‌ پیروی می‌کنند. راهکاردرک این قوانین، ساده‌سازی مسئله است؛ به شکلی که ویژ‌گی‌های اصلی مسئله با حذف عناصرغیر ضروری حفظ شود. وجود اشتراک بین مدل و مسئله نیز موجب می شود که ابعاد پنهان در یک قالب ساده نمایان و زمینه برای پیش بینی وضعیت‌های پیش رو  فراهم شود.

کریمی در پایان اضافه کرد: کلید واژگان بازی اپیدمی، عملگرهای جهش یافته و رد‌‍پای بازی از مفاهیم شکل گرفته در الگوهای زبانی هم از جمله نکات دیگری هستند که در سخنرانی پیش رو مورد بحث قرار خواهند گرفت.

نشست تعبیر رابطه حاکمیت و مردم در رخداد اعتراضی

نشست«تعبیر رابطه حاکمیت و مردم در رخداد اعتراضی» نیز از دیگر نشست‌های این همایش است که با حضور صادق هاشمی، پژوهشگر مستقل نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی برگزار خواهد شد. صادق هاشمی، با اشاره به اینکه آنچه در رخداد اعتراضی رخ می‌نمایاند را می‌توان در قالب نظام‌های نشانه‌ای شمایلی بازنمایی کرد اظهار کرد: یک موضوع محوری در این بین قابل تعبیراست و آن، مواجههٔ با شدت برخورد زیاد بین دو بخش از جامعه است. به بیان بهتر، نوعی ارتباط رخ داده است که در آن بیشترین چیزی که بین دو سوی ارتباط منتقل شده است نیروی فیزیکی و مکانیکی (مشت و لگد و باتوم و..) بوده است. هاشمی اضافه کرد: در ناآرامی‌های اخیر، دو سوی ارتباط را می‌توان با دو کلمهٔ حاکمیت در یک سو و بخشی از ساکنان ایران نمادین کرد. این پژوهشگر مستقل نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی، دراین باره ادامه داد: خارج از پرداختن به انگیزه‌های هر دو سو از این نوع ارتباط، پرتوافکنی به موضوع ارتباط حاکمیت،که یکی از اجزای جامعهٔ ساکن در کشور است، با دیگر ساکنان کشور به عنوان دیگر اجزای آن جامعه، اهمیت می‌یابد. هاشمی دراین باره خاطر نشان کرد: برای این پرتوافکنی، فارغ از مدل‌های موجود در جامعه‌شناسی و علوم سیاسی، از نوعی استعاره می‌توان بهره برد. در این استعاره تمامی جامعه، یعنی حاکمیت و غیرحاکمیت، با عبارت بدن واحد توصیف می‌شوند که حاکمیت در نقش و جایگاه مغز و سایر جامعه در نقش و جایگاه سایر اعضای بدن تعبیر می‌شوند.این پژوهنشگر افزود: هم‌زمان با تعبیر موضوع بدن، واژگان دیگری را نیز در این استعاره می‌توان طرح کرد؛ واژگانی همچون درد، بیماری و انواع بیماری. اما درد چیست و مغز در برابر این درد چه واکنش‌هایی ممکن است بروز دهد؟

نشست رتوریک اعتراض و شکاف گفتمانی

نشست«رتوریک اعتراض و شکاف گفتمانی» هم یکی دیگراز نشست‌ها است که با حضور تینا چهارسوقی امین، دکترای زبان‌شناسی، پژوهشگر رتوریک و تحلیل گفتمان انتقادی،بگزار خواهد شد. تینا چهارسوقی امین، با اشاره به اینکه زبان همزمان شکل‌دهنده و بازنمای ساخت‌های هر کنش اجتماعی در فضای گفتمانی آن است خاطرنشان کرد: اگرغایت رتوریک را برقراری ارتباطی موثر با ابزار زبان و تکنیک‌های اقناع در بستر گفتمان موجود بدانیم، تحلیل رتوریک حتماً یکی از ابزارهای کارآمد در تحلیل جنبش‌های اجتماعی و شناخت بهتر آنها است.

این پژوهشگر رتوریک و تحلیل گفتمان انتقادی درباره کارکرد تحلیل رتوریکی اعتراضات اظهار کرد: این تحلیل رتوریکی اعتراضات می‌تواند بینش و افق دید بهتری برای واکاوی شرایط مهیا کند. به همین خاطر، در بحث پیش رو سعی داریم از جریان‌های اعتراضی وقایع اخیر تحلیلی رتوریکی ارائه دهیم تا از این منظر به شناخت بهتری از مسائل جاری دست‌ یابیم.

نشست آستانگی زبانی و وضعیت بی رویایی

نشست«آستانگی زبانی و وضعیت بی رویایی»، از نشست های دیگری است که با حضور محمد نصراوی، پژوهشگر حوزه مطالعات اتوپیا و سیاست گذاری فرهنگی، در این همایش برگزار خواهد شد.

محمد نصراوی، زبان را عرصهٔ بازتاب‌دهندهٔ جهان اجتماعی و یکی از عرصه‌های ابراز اعتراض عنوان کرد و گفت: شاید بتوان با مفاهیم انسان‌شناسی به ابعاد پنهان و پیچیدهٔ زبان پی برد. علاوه بر این، اعتراض نشان‌دهندهٔ امید برای تغییر موجودیت اکنون است؛ امیدی که برآمده از یک رؤیا است. نصراوی در این باره ادامه داد: بر مبنای نظریه انسان‌شناختی آستانگی و هتروتوپیا، می‌توان بحثی را برای نشان دادن وضعیتی که آن را «آشوب بی‌رؤیایی» می‌نامیم پیش کشید. وی با اشاره به اینکه‌آشوب بی‌رؤیایی در زبان امروز جوانان و نوجوانان امروز ایران در دیگر فضای مجازی و حقیقی بازتاب یافته است خاطرنشان کرد: داشتن رؤیا و امید به پیشرفت و بهترشدن، بی‌گمان زمینه‌ساز تغییر رو به رشد خواهد بود. بی‌گمان شناخت مؤلفه‌های آن نیز به سیاست‌گذار کمک می‌کند تا مفاهیم فضاهای اجتماعی را به این سمت و سو سوق بدهد. در افتادن به مهلکهٔ بی‌رؤیایی و اسیرشدن در چنبرهٔ هتروتوپیا نیز زمینه و پیشینه‌ای آشوبناک را هم می‌طلبد و هم برمی‌سازد. در این برساخت نیز سیاست‌گذار باید به شناخت برخیزد تا بتواند آشوب‌زدگان را در هزارتو ببیند و برای آنان راه برون‌شدی برگزیند. زبان بی‌رؤیا، مهم‌ترین بستر آشوبناکی است.

قابل توجه است، هدف از برگزاری نشست‌های«هویت زبانی ناآرامی ۲»، فهم پدیدۀ اجتماعی ناآرامی‌های اخیر از منظر دانش‌های زبانی است. در این نشست‌ها، دانشوران زبان‌شناس، نشانه‌شناس، روایت‌پژوه، ادیبان، نویسندگان، پژوهشگران جامعه‌شناسی زبان، رسانه و زبان، سیاست و زبان و دیگر متخصصان حوزۀ زبان، پنجره‌ای می‌گشایند رو به فهم هویت زبانی ناآرامی‌های امروز، پیشینه و آیندۀ آن، روندهای اثرگذار بر آن و راه‌های پیشگیری از آن.

گام دوم سلسله نشست‌های هویت‌ زبانی ناآرامی ۲، عصرپنج‌شنبه  ۱۲ آبان۱۴۰۱ از ساعت ۱۵ تا ۱۹ برگزار خواهد شد و عموم علاقمندان برای شرکت در این نشست‌ها می‌توانند در سالن سلمان هراتی حوزه هنری واقع درانتهای غربی خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، روبری خیابان پورموسی حضور یابند.

انتهای پیام/


بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند